Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Jan Tellef Raustøl, daglig leder hos Tellef Raustøl Rådgiving

Intervju med Jan Tellef Raustøl - Tellef Raustøl Rådgiving

Jan Tellef Raustøl er daglig leder i Tellef Raustøl Rådgiving (TRR). De skaper ringvirkninger og forener ressurser fra organisasjoner, næringsliv og offentlig virksomhet for mer lokal velferd med fokus på frivillighet.

22.01.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Frivillige er i dag en helt nødvendig arbeidskraft og mange virksomheter, lag og foreninger sliter med å rekruttere frivillige og med å ta vare på de frivillige som de allerede har. Flere frivillige har en særskilt faglig og personlig innsikt og kompetanse som trengs innen frivillig sektor. Mange av dem er seniorer/pensjonister og er i stand til å utføre oppgaver på samme måte som innleid kompetanse.

For at vi fortsatt skal ha frivillighet bør ritualer, tradisjoner, ord og begreper fornyes og revideres for å skape en felles forståelse for at ordninger og systemer for betaling av frivillige, kan utprøves og utvikles.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Jeg kartlegger, holder foredrag og formidler informasjon rundt frivillighet, og har blant annet gitt ut boken «Arbeid pågår» Frivillige fra supplement til nødvendig arbeidskraft (Frekk forlag 2018) og temaheftet «Ta oss i bruk».

Jeg er også initiativtager for å få dokumentert på hvilken måte frivillige faktisk blir honorert. Noen miljøer har vært åpne for slik kartlegging. Andre steder har det vært barrierer for å få slikt innsyn. Å stille spørsmålstegn ved om noen oppgaver blir og bør bli betalt, er et skjørt og sårt tema. Mange synes det er problematisk å være opptatt av om oppgaver til frivillige faktisk blir og bør bli betalt. Noen mener at det er unødvendig at frivillige blir betalt. Hvis de blir betalt så er de ikke lenger frivillige, er det enkelte som hevder. Andre vil med begrunnelse i knapp økonomi peke på at de lokale og økonomiske forutsetningene for en slik ordning ikke er tilstede. Et flertall vil nok hevde at tradisjonen med at frivillige er et supplement og ulønnet arbeidskraft, bør fortsette. Holdningene er fastlåste og motkreftene er mange.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Arbeidet med å forsøke å legge grunnlaget for en utprøving av ordninger og systemer for belønning fra frivillige, er så langt er finansiert med oppdragsmidler, foredrag, stipend til skriving og ikke minst egeninnsats.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Selskapet har som intensjon å få belyst og gjort noe med dette samfunnsproblemet. Ut fra vårt kjennskap til feltet og vår dokumentasjon, er det et behov for nevnte ordninger og systemer. På bakgrunn av pandemien (Covid-19) og andre nasjonale og internasjonale utviklingstrekk, antar vi at det offentlige velferdssystem begrenses. Det vil derfor i framtiden blir et økende behov for frivillige som en helt nødvendig arbeidskraft.

Første mål er å skape en offentlig samtale om temaet og få skaffet eksterne midler til å få prøvd ut en løsning med betaling for noen nærmere definerte oppgaver i noen lokale virksomheter som bruker frivillige. En slik utprøving forutsetter lokal forankring, samtaler med de involverte, avklaring med ledelsen og medvirkning fra alle parter.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

For meg handler det å ta et samfunnsansvar. Når det skal formidles bør det være visjonært, konkret og med en tydelig begrunnelse om hvorfor og hvordan.

- Hva er det mest nyttige rådet du kan gi andre sosiale gründere?

Ha kjennskap til feltet/sektoren, etabler et relevant nettverk med personer i ulike posisjoner og ha økonomi som muliggjør tid til egeninnsats. Sosiale entreprenører bør være engasjert, pådrivere og alltid på jakt etter å identifisere muligheter og bruke dem aktivt til videre utvikling av selskapet. En svært viktig oppgave som sosial entreprenør er å skape nye koblinger og kombinasjoner mellom næringsliv, ideell sektor og offentlig sektor. Forståelse av mellomrommene og kompetansen som ligger i grenseflaten mellom virksomheter, er avgjørende for å lykkes.

Takk for intervjuet

Andre intervjuer