Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Erik Lunde, generalsekretær strømmestiftelsen

Intervju med Erik Lunde - Strømmestiftelsen

Erik Lunde er Generalsekretær i bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Lunde er utdannet teolog og har i tillegg master i ledelse. Han har en utstrakt politisk erfaring, og har også hatt en rekke spennende stillinger innen politikk, organisasjonsliv og akademia. Videre er han forfatter og samfunnsdebattant. Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom ved å gi barn og ungdom i noen av verdens fattigste land utdanning og jobbmuligheter. De er blant de 10 største bistandsorganisasjonene i Norge.

20.08.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Det første av FNs 17 bærekraftsmål handler om å gjøre slutt på ekstrem fattigdom. Strømmestiftelsen har jobbet med denne problematikken siden 1976. Vi ser at det blir stadig færre som lever i ekstrem fattigdom i verden, men i noen land er dette fremdeles et stort problem. Vi bekjemper derfor i 11 av verdens fattigste land.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vår hovedtilnærming er å gi utdanning og skape jobber. Vi ser at det særlig er en utfordring med barn som ikke får begynne på skolen, eller som dropper ut av skolen. Vi har derfor utviklet egne programmer for å gi en ny sjanse i skolen til de som har falt ut av den eller som aldri har begynt. Et av programmene er hurtigskoler for barn som ikke har begynt på skolen. Her kan de gå intensivt på våre skoler i ni måneder, og gjennom det lære tilstrekkelig til å kunne komme inn i offentlig skole i 3. eller 4. trinn.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi har mange tusen givere som gir penger fast hver måned. I tillegg får vi midler fra Norad og fra samarbeid med norske bedrifter og filantroper.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi jobber gjennom lokale partnere i de ulike landene som i samarbeid med oss vil skalere opp eller ned programmene våre utfra behov og finansiering.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi har et omfattende arbeid for å måle dette. For eksempel kan vi måle hvor mange barn som kan komme tilbake i offentlig skole etter å ha gått på våre skoler. Vi har også fått eksterne miljøer og forskningsinstitusjoner til å evaluere vårt arbeid.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Jeg tror det er lurt å ta utgangspunkt i det fagfeltet en jobber på og se om det er et av FNs bærekraftsmål som passer til dette. Sammen har FNs medlemsland satt noen ambisiøse mål for utviklingen av verden frem mot 2030. Mange bedrifter tar nå samfunnsansvar ved å forsøke å oppfylle et eller flere av bærekraftsmålene i sin virksomhet, og ved å forsøke å støtte opp om denne måloppnåelsen også i samfunnet for øvrig.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

At flere ser de må bidra, og at de gjennom bærekraftsmålene har fått et verktøy og noen konkrete mål for sitt arbeid med samfunnsansvaret.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

At vi ikke bare ser hvordan vi skal ta et samfunnsansvar i Norge, men at vi også husker på de store utfordringene som fortsatt finnes i verden. Jeg har virkelig tro på at vi sammen kan bidra til ikke bare et bedre Norge, men en bedre verden.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Jeg tror en av fallgruvene er når man ikke tar med seg de som skal bli omfattet av eventuelle nye tiltak på råd. Den vet jo ofte best hvor skoen trykker som har den på.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ikke gi opp!

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.✨ Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org