Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Gunnar Thingnes, leder hos Sykepleie på hjul

Intervju med Gunnar Thingnes - Sykepleie på hjul

Gunnar Thingnes er leder hos Sykepleie på hjul. Sykepleie på hjul er en del av Fransiskushjelpen. Fransiskushjelpen er en ideell, diakonal stiftelse som henter sin inspirasjon fra Frans av Assisi. Med han som eksempel etterstrebes et helhjertet engasjement for å hjelpe, lindre og være tilstede for mennesker i nød. De har vært i drift siden 1956. Sykepleie på hjul er et lavterskel helsetilbud til mennesker i Oslos rus- og/eller prostitusjonsmiljø.

09.07.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse lever flere tiår kortere enn resten av befolkningen. Mye av grunnen er at de ikke får tilstrekkelig hjelp ved somatisk sykdom. For å bøte på dette har Sykepleie på hjul tilbudt oppsøkende helsehjelp til denne gruppa siden 2003. I tillegg til skadene som oppstår ved injisering- som sår, abscesser, blodpropp, infeksjoner og nyresvikt, blir ruspasientene, som resten av befolkningen, stadig eldre. Flere har kreft, hjerte- eller lungesykdom og psykiske diagnoser i tillegg til sin rusavhengighet.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Sykepleie på hjul jobber med skadereduksjon. Skadereduserende tiltak er et skritt i riktig retning mot rusmestring, bedre helse, mer verdighet og økt sosial inkludering. Vi jobber to sykepleiere fra en bil, og pasienten kan oppsøke oss på gata eller vi drar på hjemmebesøk. Vi reiser til alle Oslos bydeler.

Vi tilbyr:

Man trenger ingen henvisning. Vi samarbeider tett med andre ideelle aktører og Oslo kommune. Alle våre tjenester er gratis

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Hovedfinansieringen kommer fra Oslo kommune/Velferdsetaten og Helsedirektoratet. I tillegg får vi gaver og støtte fra forskjellige stiftelser.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Utvidede åpningstider, større geografisk område.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Statistikk over antall henvendelser og hva pasientene har fått (type brukerutstyr, Naloxon, hepatittest osv.) i tillegg til årlige brukerundersøkelser.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Gjør en grundig vurdering for å finne ut hvor behovet er størst. Hvilke områder i samfunnet er underprioritert?

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Økende sosial bevissthet.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Ustabil finansiering og manglende evne til omstilling. Sykepleie på hjul er et annet tilbud i dag enn i 2003 etter kontinuerlig tilpasning til pasientenes behov og endringer hos andre aktører.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ha et langsiktig perspektiv. Argumenter faglig ved eventuell motstand. Engasjer dere i samfunnsdebatten.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer